Pravidla pro poskytování dotací spolkům, sdružením, církvím a jiným organizacím

Pravidla pro poskytování dotací spolkům, sdružením, církvím a jiným organizacím

  1. Možnost požádat o dotaci mají subjekty, které vykonávají činnost ve prospěch obce a občanů Horní Domaslavice.
  2. Žádost musí obsahovat mimo jiné název organizace se svým zástupcem, sídlo, IČ a číslo bankovního účtu.
  3. Dotaci obec přiděluje jen na písemnou žádost, kterou žadatel doručí na podatelnu obecního úřadu do 31.3. každého roku.
  4. O přidělení dotace rozhoduje zastupitelstvo obce.
  5. Dotace je možné poskytnou jednomu subjektu jednou v kalendářním roce.
  6. Každá dotace musí být vyúčtována do 31.1. následujícího kalendářního roku, průkazně doložena účty, fakturami a doklady o úhradě akce, na které byla použita.

Žádost o dotaci – formulář

Vyúčtování dotace – formulář