ZŠ a MŠ Dolní Domaslavice – zápis do 1 ročníku

Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče, srdečně zveme Vás a Vaše děti v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona dne 6. dubna 2017 k zápisu dětí do 1. ročníku. Zápis proběhne od 12.30 do 16.30. Školou, při plnění úkolů, provedou budoucí žáčky učitelé a žáci naší školy.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 • 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Komentář: Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona: Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4. Za zmíněný přestupek lze uložit pokutu až do 5 000 Kč. Žádost o přijetí podává zákonný zástupce, není uvedeno, že musí při jejím podání být přítomné i dítě.

 

Zákon stanoví, že přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy, děti umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

 

Co můžeme nabídnout?

 • výuku podle vlastního Školního vzdělávacího programu „I nejvyšší věž byla začata od základů“
 • v každém ročníku výuku volitelného předmětu (Pohybové aktivity, Angličtina hrou, Příroda kolem nás, Finanční gramotnost, Estetická výchova, Dramatická výchova, Hrátky s češtinou, Hrátky s matematikou, Sportovní výchova, Konverzace v anglickém jazyce…)
 • později povinné rozšiřující předměty Mediální výchova, Environmentální výchova, Globální výchova, Finanční gramotnost…
 • od 3. ročníku výuku anglického jazyka, od 7. ročníku 2. cizí jazyk – německý nebo ruský
 • nespočet zájmových útvarů
 • výuku katolického a evangelického náboženství
 • individuální přístup vyučujících k Vašim dětem
 • pouze kvalifikované učitele a především kvalifikovanou výuku cizích jazyků
 • péči o děti se specifickými poruchami učení (individuální plány pro integrované žáky)
 • asistenty pedagoga k dětem s LMP, VPCH
 • kvalitní vybavení školy výpočetní technikou (dataprojektory, interaktivní tabule)
 • třídy s triptychovými tabulemi
 • keramickou dílnu (možnosti společných akcí rodičů s dětmi)
 • široké sportovní možnosti (tartanová dráha, hřiště s umělým povrchem, zájmové útvary…)
 • školní družinu se 3 odděleními (možnost pobytu dětí do 17.00)
 • preventivní program (předcházení případné šikany, užívání návykových látek…)
 • estetické prostředí
 • vlastní šatní skříňky

 

Nezapomeňte s sebou k zápisu rodný list dítěte a Váš občanský průkaz.

                                                                                                                              Petr Fikoczek

Potěší:

Stejně jako letošním prvňáčkům i těm budoucím přispívá zřizovatel, Obec Dolní Domaslavice, po zrušení „pastelkovného“ 300,- na pořízení nutných učebních pomůcek.

 

Depistáže

Pro velký úspěch se budou opakovat depistáže pro předškoláky, kteří se nemohli pro nemoc zúčastnit. Do zápisu proběhnou dle plánu ještě 5. depistáž (Orientace v prostoru a čase) 14.3. a 6. depistáž 28.3. (15 a 16 hodin).