Kritéria pro přijetí dítěte do Mateřské školy

Mateřská škola Horní Domaslavice, příspěvková organizace

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, Horní Domaslavice, příspěvková organizace

Pro školní rok 2017/2018

Na základě Zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), organizace předškolního vzdělávání, § 34, odst. 1 – 7, stanovuje ředitelka Mateřské školy Horní Domaslavice, příspěvková organizace, se sídlem v Horních Domaslavicích 78, následující kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy.

Dítě, které má být přijato k předškolnímu vzdělávání musí splňovat požadavky Zákona č. 258/2000 Sb. – tzn. musí být řádně očkované, popř. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Pozn.: Je nutné, aby vyjádření lékaře na přihlášce bylo čitelné ( psané nejlépe strojově, nebo hůlkovým písmem). Na nečitelné vyjádření lékaře nebude brán zřetel a přihláška bude vyřazena.

Přednostně budou přijímány děti:

 1. s odkladem PŠD (ty, které dovrší k 31.8.2017 věku 6 let)  (PŠD – Povinná Školní Docházka)
 2. předškolního věku, které k 31.8.2017 dovrší věku 5 let  (Od 1.9.2017 budou i tyto děti plnit povinnou předškolní  docházku – bližší informace dostanou zákonní zástupci u zápisu)
 3. které k 31. 8. 2017 dovrší věku 4 let
 4. a případy hodné zvláštního zřetele.

Pro děti v bodě a, b je vzdělávání v mateřské škole podle §34a povinné.

Pozn.: V případě dítěte, jemuž bude pro šk. rok 2017/2018 udělen odklad PŠD, je zapotřebí při Zápisu doložit také rozhodnutí ředitele příslušné ZŠ o odložení PŠD.

Splnění kritérií bude hodnoceno body následovně: 

 1. Věková skupina: (počítáno k 31. 8. 2017)
 • předškoláci: 100 bodů
 • čtyř letí: 80 bodů
 • tří letí: 50 bodů
 • dvou letí: 30 bodů
 • sourozenec v MŠ:20 bodů
 1. Trvalý pobyt: (dítěte nebo alespoň 1 zákonného zástupce)
 • v obci Horní Domaslavice: 100 bodů
 • mimo obec Horní Domaslavice: 50 bodů
 1. Případy hodné zvláštního zřetele – mimo bodovací systém

 

Pozn: Do třídy běžného typu budou přijaty při Zápisu pro školní rok 2017/2018  4 děti.

Termín Zápisu dětí do MŠ Horní Domaslavice:

4. května 2017 v době  9.30- 11.00 hod., 14:00 -16:00 hod

Tato kritéria byla zpřístupněna rodičům  na nástěnce v MŠ (včetně elektronické verze), na webu obce Horní Domaslavice od 30.3.2017 a v době konání zápisu.

Za MŠ Horní Domaslavice

 Bc. Marie  Šokalová, ředitelka

V Horních Domaslavicích  30. března 2017