Povinné informace

 1. Název

Obec Horní Domaslavice

 1. Důvod a způsob založení

Obec Horní Domaslavice je založena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

 1. Organizační struktura

 1. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Horní Domaslavice

Horní Domaslavice 212, 739 51 Horní Domaslavice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Horní Domaslavice

Horní Domaslavice 212, 739 51 Horní Domaslavice

4.3 Úřední hodiny

Pondělí            8:00 – 12:00               13:00 – 16:30

Středa              8:00 – 12:00               13:00 – 16:30

Čtvrtek             8:00 – 12:00

4.4 Telefonní čísla

Starostka obce              558 664 342 / 734 232 521

Referentka OÚ             558 664 342

Účetní                          555 222 734 / 734 232 522

 4.5 Číslo faxu

Obec Horní Domaslavice nedisponuje faxem.

4.6 Adresa internetových stránek

https://www.hornidomaslavice.cz

4.7 Adresa e-podatelny

Obec Horní Domaslavice nedisponuje samostatnou adresou pro e-podatelnu, z tohoto důvodu je možné e-podání zasílat na e-mail obec@hornidomaslavice.cz

4.8 Další elektronické adresy

Oficiální elektronická adresa: obec@hornidomaslavice.cz

                       Starostka obce :                          starosta@hornidomaslavice.cz

                       Účetní obce:                                ucetni@hornidomaslavice.cz

 1. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu:       3203472319

Kód banky:      0800 (Česká spořitelna a. s, Frýdek-Místek)

IČ: 00536008

 1. DIČ

Obec Horní Domaslavice není plátcem DPH.

 1. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

Územní plán Horní Domaslavice

Obecně závazné vyhlášky

Program rozvoje obce

8.2 Rozpočet

 1. Žádosti o informace

Podávání žádostí o informace Obecnímu úřadu Horní Domaslavice a jejich poskytování zaměstnanci úřadu se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Informací je pro účely tohoto zákona jakýkoliv obsah zaznamenaný na jakémkoliv nosiči:

 • písemný záznam v listinné podobě,
 • záznam v elektronické podobě,
 • záznam zvukový, audiovizuální, obrazový.

Obec Horní Domaslavice poskytuje informace na základě žádosti nebo zveřejněním. Obec Horní Domaslavice zveřejňuje informace těmito způsoby:

 • na úřední desce Obecního úřadu Horní Domaslavice,
 • na elektronické úřední desce na adrese hornidomaslavice.cz,
 • na webových stránkách obce hornidomaslavice.cz,
 • na Obecním úřadě Horní Domaslavice.

Každá fyzická či právnická osoba může získat informace těmito způsoby:

 • ústně
  • osobně na Obecním úřadě Horní Domaslavice v době úředních hodin
  • telefonicky na čísle 558 664 342 nebo 555 222 734
 • písemně
  • na adrese Obecní úřad Horní Domaslavice, Horní Domaslavice 212, 739 51
  • e-mailem na adrese obec@hornidomaslavice.cz (nevyžaduje se elektronický podpis)
  • datovou schránkou gr4bkxm

V případě, že žadateli není na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo pokud žadatel nepovažuje informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je zapotřebí podat žádost písemně. Formulář žádosti o poskytnutí informací není předepsán.

Fyzická osoba musí v žádosti uvést jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

Právnická osoba uvede v žádosti název, identifikační číslo a adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování může být také elektronická adresa.

Lhůta pro vyřízení žádosti o informace a sazebník poplatků

Lhůta pro vyřízení žádosti o informace se řídí ustanoveními § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Povinný subjekt může vyžadovat úhradu za poskytnutí informace podle ustanovení § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

            Sazebník úhrad za poskytnutí informace

 1. Příjem žádostí a dalších podání

Adresa:

Obecní úřad Horní Domaslavice

  739 51 Horní Domaslavice 212

Podatelna:

Pondělí            8:00 – 12:00               13:00 – 16:30

Středa              8:00 – 12:00               13:00 – 16:30

Čtvrtek             8:00 – 12:00

Adresa pro elektronická podání:

e-mail:                        obec@hornidomaslavice.cz

datová schránka:       gr4bkxm

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé, komu je žádost určena a kdo ji podává. Fyzická osoba musí v žádosti uvést jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu, nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede v žádosti název, identifikační číslo a adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování může být také elektronická adresa.

Písemná žádost musí být srozumitelná, musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována a nesmí být formulována příliš obecně.

Pokud žádost nebude splňovat tyto požadavky, bude žadatel vyzván úřadem do 7 dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil. Pokud žadatel do 30 dnů ode dne podání žádosti nevyhoví výzvě úřadu, bude tato žádost odložena.

 1. Opravné prostředky

Odvolání je možné podat osobně na Obecní úřad Horní Domaslavice nebo písemně zaslat na adresu Obecní úřad Horní Domaslavice, Horní Domaslavice 212, 739 51.

Odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání a odůvodnění odvolání. Fyzická osoba uvede také jméno a příjmení, bydliště a podpis. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo a sídlo.

 1. a) Odvolání

V případě odmítnutí žádosti povinným subjektem, je možné podat proti tomuto rozhodnutí odvolání (rozklad – Formulář – rozklad). Odvolání se podává do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí k subjektu, který rozhodnutí vydal.

Povinný subjekt předloží odvolání (rozklad) spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinným subjektem. Lhůtu nelze prodloužit.

O odvolání rozhoduje zastupitelstvo Obce Horní Domaslavice, jestliže se jedná o i formace spadající do samostatné působnosti obce. V případě, že se jedná o informace spadající do přenesené působnosti obce, rozhoduje o odvolání Krajský úřad.

Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informací poskytnout.

 1. b) Stížnost

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel:

 • který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem odkazu na zveřejněnou informaci,
 • kterému po uplynutí lhůty 15 dnů nebo prodloužené lhůty ze závažných důvodů o 10 dnů nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí,
 • který nesouhlasí s výší úhrady, která mu byla písemně oznámena nebo s výší odměny za oprávnění informaci užít, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně u povinného subjektu do 30 dnů ode dne doručení sdělení o způsobu vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

 1. Formuláře

Veškeré formuláře jsou k dispozici na Obecním úřadě Horní Domaslavice nebo v záložce formuláře ke stažení.

 1. Popisy postupů – návodů pro řešení životních situací

 1. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Obec Horní Domaslavice jedná a rozhoduje se především dle následujících právních předpisů v platném:

 • Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
 • Zákon č. 128/200 Sb., o obcích
 • Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně některých dalších zákonů
 • Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 200/1990 Sb., České národní rady o přestupcích
 • Zákon č. 565/1990 Sb., České národní rady o místních poplatcích
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Nařízení vlády č. 364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č.
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
 • Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)

14.2 Vydané právní předpisy

 1. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytnutí informace

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení nadřízeného orgánu nebylo vydáno

 1. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

V současné době nejsou v obci Horní Domaslavice poskytnuty žádné výhradní licence.

 1. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2019

 

Zodpovídá:                           Ing. Michaela Kolářová Válková, DiS.
Vytvořeno:                           2016
Poslední aktualizace:        28. 2. 2018